Privacy en cookie policy

Indien u onze website http://www.jabo-bouw.be/ of een van onze andere domeinen die naar deze website doorstuurt bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. JABO Bouw bvba acht uw privacy van groot belang.

Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren wij een aantal normen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
 • Gegevens beperken: Wij trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website en dienstverlening.
 • Security: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Toestemming: Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking.
 • Rechten: Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

 

In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe wij bovenstaande in de praktijk brengen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten die u via de website of onze dienstverlening gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Facturatie gegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • E-mailadres;
 • Logingegevens;
 • Geslacht;
 • IP-adres.
 • [……]

 

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt voor de onderstaande doeleinden maar niet uitsluitend beperkt tot deze doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via marketingplatformen
  (zoals bv: Facebook, LinkedIn, …).
 • […….]

 

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over JABO Bouw bvba of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website: http://www.jabo-bouw.be/

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:

 

Partij

Doel

Vestiging

Dienst

Google

E-mailverkeer

US (Privacy Shield)

Gsuite

Zoho CRM

CRM management

US (Privacy Shield)

Customer Relations

Freshbooks

Administratie

US (Privacy Shield)

Administratie

Freshdesk

Support

US (Privacy Shield)

Ticketing system

Mailchimp

E-mail marketing /Internet marketing

US (Privacy Shield)

E-mail marketing

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
 • Het web aanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

 

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy

Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

 

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

 

Partij

Type

Vestiging

Dienst

Google

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Analytics, Tag manager, …

Google

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Adwords, remarketing snippets, …

Facebook

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Facebook pixel, like & share buttons, page includes, API connections, …

Mailchimp

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Advertentie cookies, plugin/script voor opt-in email nieuwsletter en remarketing/reminders

Smartlook

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Smartlook, script ter opname van websiteactiviteit (relevant voor bug detectie en verbeteren van de ervaring), …

LinkedIn

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Pixel / Remarketing service, …

WordPress

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Joomla

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Drupal

Technische & functionele cookies

EU

CMS

Ander CMS

Technische & functionele cookies

EU/US

CMS

Cloudflare

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

Verbetering van web prestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security

*

Technische & functionele cookies

EU

Technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website.

*

Social media cookies

EU / US

Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website te delen op social media.

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Websites van derden

Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan info@jabo-bouw.be of per aangetekende brief naar: JABO Bouw bvba, Hertenplein 5, 3540 Herk-de-Stad.

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

Wijzigingen privacy en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

JABO Bouw bvba

Hertenplein 5

3540 Herk-de-Stad

info@jabo-bouw.be

0497 93 11 77

 

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • JABO Bouw bvba, met adres te Hertenplein 5, 3540 Herk-de-Stad, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0702.806.768. Telefoon: +32 (0) 497 93 11 77 – Email: info@jabo-bouw.be – Website: www.jabo-bouw.be.
 • Alle offertes zijn vrijblijvend, enkel de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de verkoper binden.
 • Alle facturen dienen voor hun vervaldag betaald te worden. Het factuurbedrag is [betaalmethode]
 • Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling, na de vervaldatum op de factuur vermeld, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend van 10% per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.
 • Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, hebben wij het recht om alle verdere en eventueel lopende dienstverleningen te weigeren en/of stop te zetten.
 • Klachten dienen te geschieden binnen de 7 dagen na levering van de goederen of diensten voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen de 7 dagen na datum van deze factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft, zo niet worden zij als nietig en onbestaande beschouwd.
 • De verkoper houdt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, vanwege de koper geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.
 • Indien er sprake is van voorschotten, houden wij ons het recht voor uw bestelling niet te verwerken totdat wij de desbetreffende voorschotten volledig ontvangen hebben. Bij annulatie van de bestellingen zijn de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar.
 • Hangende betwistingen omtrent leveringen, kwaliteit of wat dan ook, geven in geen geval het recht aan de koper zijn betalingen te schorsen of uit te stellen.
 • Het aanvaarden van een factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
 • Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement [arrondissement] en vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
 • De verkoper / Aannemer en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie hier onze Privacy Policy.

Algemene aannemingsvoorwaarden

 • De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de offerte van de Aannemer schriftelijk aanvaard is door de Klant. Indien deze evenwel de uitvoering van de Opdracht laat aanvatten na ontvangst van de offerte, impliceert dit vanwege de Klant dat hij akkoord gaat met de volledige tekst van de overeenkomst die hij kent, zijnde de offerte en alle contractuele documenten, waaronder deze algemene aannemingsvoorwaarden.
 • De Klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan de Aannemer heeft verstrekt. Hij bevestigt en garandeert dat op de plaats van levering en/of montage aan alle voorwaarden is voldaan om de Opdracht conform de wet, de overeenkomst en alle regels van de kunst te kunnen uitvoeren.
 • Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aangegeven, dient de klant een schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen.
 • Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen.
 • De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.
 • Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.
 • De Aannemer, kan wanneer hij een belangrijk nadeel heeft geleden, om herziening of verbreking van de overeenkomst vragen door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van de offerte of de gunning van de Opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan. Dienen onder meer als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: ongunstige weersomstandigheden en de gevolgen hiervan, economische omstandigheden zoals stijgingen van de gewone of buitengewone kosten, van welke aard ook. Een nadeel wordt geacht belangrijk te zijn van zodra de omvang daarvan minstens 2,5% van de prijs van de Opdracht bedraagt.
 • In geval van eenzijdige verbreking van de Opdracht is de Klant van rechtswege een vergoeding verschuldigd van al de uitgaven en kosten van de Aannemer, vermeerderd met een vergoeding voor gederfde winst. De vergoeding voor gederfde winst wordt forfaitair begroot op 15% van de oorspronkelijke contractprijs, tenzij de aannemer er voor opteert de werkelijke gederfde winst te bewijzen. De uitgaven en kosten bevatten onder meer ook: verzwaring van de algemene zetel- of administratiekosten, verzwaring van de algemene kosten van de werf, rendementsverlies of immobilisatie van materieel, rendementsverlies op de planning, kosten voortvloeiende uit de stopzetting en de hervatting van de werkzaamheden, bijkomende onderhoudskosten en/of instandhoudingskosten, gerechtvaardigde eisen van derden (aannemers, leveranciers en opdrachtgevers), stockagekosten, stijging van lonen en materiaalprijzen, intresten op tegoeden van derden.
 • De Klant is gehouden tot het vrijwaren van de Aannemer voor alle aanspraken van onderaannemers, leveranciers of van derden waarop de Aannemer beroep doet.
 • Wijzigingsbevelen moeten voorafgaandelijk schriftelijk gegeven worden en moeten worden ondertekend door aannemer en opdrachtgever. Zij duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke beschrijving van de Opdracht alsmede aan de overige contractuele documenten dienen te worden aangebracht.
 • De niet voorziene werken die de Aannemer gehouden is uit te voeren, evenals al de andere wijzigingen van de Opdracht, worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte, desgevallend aan de hand van overeen te komen eenheidsprijzen. Voor de werken die aan de Opdracht worden onttrokken heeft de Aannemer recht op vergoeding.
 • Wijzigingen in de Opdracht hebben tot gevolg dat de bedongen uitvoeringstermijnen automatisch worden verlengd.
 • Een afwijking van ongeacht welke bepaling van de Contractuele documenten, met inbegrip van deze algemene aannemingsvoorwaarden, dient steeds schriftelijk te gebeuren.